Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVI DUYURUSU
18.03.2016
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun başvuruda bulunan adayların; ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde her bir pozisyon unvanının 10 (on) katı kadarı giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Pes dedirten hatalar

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu bölümlerden mezun olanlar, Ücret Cetvelinde gösterilen sadece 2 kat ücretli pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için sınav tarihi itibarıyla en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- Özel Şartlar
Başvuruda genel şartlara ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Proje Yöneticisi (1 Kişi)
a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
b)Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
c) İlişkisel veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Proje yönetim araçlarından en az birinin kullanımında yetkin bilgiye sahip olmak,
d) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
e) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
g) CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ) ISO 27001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak,
h) PMBOK, CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
ı) Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
i) Takım çalışmasına yatkın olmak.

2. Yazılım ve İş Analiz Uzmanı (1 Kişi)
a) Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,
b) Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev yapabilecek bilgiye sahip olmak,
c) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
ç) Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
d) Takım çalışmasına yatkın olmak,
e) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
g) Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,
h) İlişkisel veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.

3. Ağ Güvenliği ve Sistem Uzmanı (1 Kişi)
a) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
ç) Aşağıdaki sertifikalardan tercihen en az ikisine sahip olmak,
– Microsoft® Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 ve üzeri,
– Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri,
– Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri,
– Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri,
– Cisco Certified Network Professional (CCNP),
– Cisco Certified Security Professional (CCSP),
– Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
– Certified Ethical Hacker (CEH),
– ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),
– CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),
d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ve HyperV ürünlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak,
e) Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
f) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WINS, ISA Server, File Server, Certification Autorithy ürünlerinden en az ikisi hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
ğ) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
j) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)
a) Tercihen sırasıyla aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak,
– Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)- Web Applications,
– Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS),
b) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
c) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Windows Network yönetimi ve Windows sistem güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Veri tabanı tasarımı, tuning, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) MS SQL Server, Oracle, MySql veri tabanı sistemlerinden en az birinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak, tercihen kurumsal düzeyde bir projede etkin rol oynamış olmak,
h) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,
ı) Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
a) Mobil uygulama geliştirme projelerinin hem backend hem client tarafında görev alabilecek bilgiye sahip olmak,
b) Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
c) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS, Json) konularında tecrübe sahibi olmak,
ç) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) .NET Framework platformu, C#, Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Web Servislerini (WCF, REST, XML) kullanabiliyor olmak,
g) IOS ve Android ortamlarında Native uygulama geliştirebiliyor olmak, AppStrore ve GooglePlay üzerinde yayınlanmış uygulaması bulunuyor olmak,
ğ) WindowsPhone platformunda native uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobile Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
a) Project Management Professional (PMP) eğitimine veya sertifikasına sahip olmak,
b) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
c) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Windows Network yönetimi ve Windows sistem güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Veri tabanı tasarımı, tuning, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) MS SQL Server, Oracle, MySql veri tabanı sistemlerinden en az birinin kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) .NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak, tercihen kurumsal düzeyde bir projede etkin rol oynamış olmak,
h) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda tecrübe sahibi olmak,
ı) Web Servisleri(WCF, REST, XML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)- Web Applications sertifikasına sahip olmak,
i) Yazılım iş akış süreçlerini biliyor, bu süreçleri projelerinde işletmiş ve yönetmiş olmak.
j) IOS ve Android platformunda uygulama geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi)
a) Büyük bir bilişim projesinde en az 1000 (bin) kullanıcıya sahip canlı MS SQL veri tabanı yönetmiş olmak,
b) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
c) Microsoft Sunucu Ailesi (2008, 2012) Active Directory Yönetimi ve Sorun giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,
ç) MCSA SQL Server 2012 veya üstü sertifikaya sahip olmak,
d) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
f) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery) konusunda deneyimli olmak,
ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanında optimizasyon, performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular, 21/03/2016 tarihinde başlayacak olup, adayların; BasvuruBilisim.gsb.gov.tr adresi üzerinden dolduracakları Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır) birlikte 08/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. BasvuruBilisim.gsb.gov.tr adresi üzerinden Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu doldurulmadan yapılan başvurular ile ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;
a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,
ç) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)
d) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
– Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
– Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste 15/04/2016 tarihinde Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat olmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

III. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

A- Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav; sözlü/uygulamalı olarak, 19/04/2016 – 28/04/2016 tarihleri arasında saat 09:30’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar, BasvuruBilisim.gsb.gov.trb adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Adayların sınavda yanlarında, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

B- Sınav Konuları
Sınava girilen pozisyona göre B-Özel Şartlar bölümünde belirtilen tüm konular.

IV. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan 8 (sekiz) aday, sınavı kazanmış kabul edilecektir. Asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir.
Sınav sonuçları, Sınav Komisyonunca Bakanlığımız www.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavı kazanan adaylardan; sınava girilen pozisyon için aranılan şartları taşımadığı anlaşılan, kendisine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, göreve başlama hakkından vazgeçen veya süresi içinde göreve başlamayanların yerlerine yedek adaylar alınabilecektir.

V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, sınavda başarılı olmuş olsalar dahi sınavları iptal edilerek hizmet sözleşmeleri yapılmayacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, aşağıda belirtilen cetvelde unvanlara göre belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli
Proje Yöneticisi (1 Kişi),
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi),
Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

3 kat

Yazılım ve İş Analiz Uzmanı (1 Kişi),
Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi),
Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi),

Ağ Güvenliği ve Sistem Uzmanı (1 Kişi),

2 kat

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak:www.gsb.gov.tr/duyurular

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ